Végfelhasználói licensz szerződésamely létrejött egyrészről az
EDUCATIO Társadalmi Közhasznú Társaság
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 37.
E-mail cím: sdt@sulinet.hu
A továbbiakban: Educatio kht
másrészről a Végfelhasználó,
együttesen Felek között a következő tartalommal:

1. A szerződés tárgya

1.1 Imagine Logo elnevezésű integrált oktatási-, multimédiás szerzői-, illetve prezentációs keretrendszer szoftver, amely tartalmazza az elektronikus dokumentációt is. (a továbbiakban együttesen: Szoftver)
A Szoftverre vonatkozó felhasználói jogok jogosultja a szerzőkkel kötött megállapodás alapján az Educatio kht.
Imagine angol verzió:
Copyright © 2001 Andrej Blaho, Ivan Kalas, Lubomír Salanci, Peter Tomcsányi. Minden jog fenntartva.
Imagine magyar verzió:
Copyright© 2005 ELTE TeaM labor: Abonyi-Tóth Andor, Turcsányi-Szabó Márta, Windisch József. Minden jog fenntartva.
A szoftver csomagban található média elemek
Copyright 2001 Logotron Ltd.U.K.Minden jog fenntartva.
Copyright © 2001 Andrej Blaho, Ivan Kalas, Lubomír Salanci, Peter Tomcsányi. Minden jog fenntartva.
Copyright© 2005 ELTE TeaM labor: Abonyi-Tóth Andor, Turcsányi-Szabó Márta, Windisch József. Minden jog fenntartva.

A szerződésben szereplő Szoftver jelen csomag tartalmát jelenti annak minden fájljával és egyéb, nyomtatott, írásos vagy egyéb elektronikus összetevőjével együtt:
- a Szoftver végrehajtható programja (Imagine.exe);
- a Szoftverrel kapcsolatos képeditor végrehajtható programja (LogoMotion.exe);
- „segítség” állományok az előző francia bekezdésekben meghatározott programokhoz;
- a Szoftver demo verziója;
- a Szoftver Internet Plug-in-ja;
- installációs program;
- a Szoftverhez felhasználható médiaelemek;
- "Az Imagine varázslatos világa" című kezdő felhasználói munkafüzet.
1.2 Az alábbiakban foglalt feltételek tartalmazzák a Szoftver használatára vonatkozó valamennyi feltételt, beleértve a szavatosságot is. A Szoftvernek az Educatio kht sdt.sulinet.hu, illetve www.sulinet.hu honlapjáról történő letöltése a feltételeknek a Végfelhasználó részéről történő elfogadását jelenti.

2. Felhasználási feltételek

2.1 A Szoftver Végfelhasználó részére történő átadásával az Educatio kht nem kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Szoftver használatára kizárólag oktatási célra magyarországi vagy magyar nyelvű oktatási intézmények, az oktatási intézmény valamennyi oktatója ill. hallgatója részére, az intézményen belüli ll. azon kívül történő felhasználásra. A Szoftver üzleti célú felhasználása tiltott.
2.2 A Szoftverrel való további rendelkezés joga a Végfelhasználóra nem száll át. A Szoftver licence nem osztható meg.
2.3 A licence a Szoftverre, mint egységes termékre érvényes, annak alkotóelemei nem különíthetők el.
2.4 A Végfelhasználó jogosult arra, hogy a Szoftver egy példányát olyan adattároló egységen, például hálózati kiszolgálón tárolja, vagy arra telepítse, amelyet kizárólag arra használ, hogy a Szoftvert a belső hálózaton keresztül más munkaállomásra telepítse vagy azon futtassa.
2.5 A Szoftvert a Végfelhasználó nem adhatja tovább harmadik személynek, valamint nem másolhatja csupán biztonsági ill. archiválási célból készíthet a Szoftverről részleges vagy teljes másolatot. A Végfelhasználó birtokában egyidejűleg legfeljebb 1 másolati példány létezhet és annak olvasható formában kell tartalmaznia az eredeti szoftver valamennyi „copyright” megjelölését, ill. megjegyzését, valamint Szerzőkre vonatkozó információit.
2.6 A Szoftver nem vehető ill. nem adható kölcsönbe, bérbe, lízingbe, haszonbérbe, vagy haszonkölcsönbe.
2.7 A Végfelhasználó köteles továbbá tartózkodni a szoftverkód visszafejtésétől.
2.8 Végfelhasználó felelős az általa vagy megbízottja által elkövetett minden olyan cselekményért, amely a Szoftver jogosulatlan felhasználásnak tekinthető. A Szoftveren és dokumentációján található védjegyek a Szoftver szerzőinek tulajdonai. A védjegy bármely további felhasználása, másolása stb. csak a szerzők írásbeli engedélyével lehetséges.
2.9 Az egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett az Educatio kht visszavonhatja a jelen Végfelhasználói licence szerződést, amennyiben a Végfelhasználó a jelen szerződésben foglalt feltételeket megszegi. Ebben az esetben a Végfelhasználó köteles megsemmisíteni a Szoftver összes másolatát és alkotóelemét.

3. Szavatosság

3.1 Az Educatio kht a Szoftverre szavatosságot vállal azzal, hogy annak fizikai kivitelezése megfelel a Szoftverhez tartozó dokumentációban (súgó állományban) megadottaknak. Az Educatio kht nem vállal kötelezettséget azért, hogy a Szoftver kielégíti a Végfelhasználó igényeit ill. hogy működőképes a Végfelhasználó által használt olyan számítógép konfiguráción, amely eltér a Szoftver dokumentációjában foglaltaktól.
3.2 A Szoftverrel kapcsolatban az Educatio kht felelőssége nem terjed ki olyan károk megtérítésre ( beleértve bármely olyan közvetett vagy közvetlen kárt, illetve veszteséget, ideértve az adatvesztést is) amely a Szoftver használatával hozható kapcsolatba. Az Educatio kht felelőssége nem terjed ki a nem általa terjesztett Szoftverre. Megszűnik az Educatio kht felelőssége a Szoftverrel kapcsolatban akkor is, ha a Végfelhasználó a Szoftvert módosítja vagy más módon megváltoztatja.
3.3 Jogszavatosság. Az Educatio kht a Szoftvert a szerzőkkel kötött megállapodás alapján adja át a Végfelhasználó részére és ezért nincs olyan jogosultság, amely a Szoftver jelen feltételek szerinti felhasználását kizárná vagy korlátozná.
4. Vegyes rendelkezések
4.1 Szerződő felek az átadott szoftverrel kapcsolatban minden észrevételt, feljegyzést, vagy bejelentést az sdt@sulinet.hu email címen tehetik meg.